Category Archives: Madrasah

Pelajaran I’dadiyyah

No. Mata Pelajaran Kitab Pelajaran
01. Al-Qur’an Al-Qur’an
02. Ilmu Hadits Al-Arba’in An-Nawawiyah
    Al-Arba’in An-Nahdliyah
    Mukhtarul Hadits as-Syarif
03. Ilmu Tauhid Aqidatul ‘Awam
    Matnu Ibrohim Al-Bajuri
    Matnu Sanusiyah
04. Fiqh Sullamut Taufiq
    Safinatus Sholah
    Fathul Qorib
05. Ilmu Nahwu Al-Imrithi
    Al-Ajurumiyah
    Al-’Awamil
06. Ilmu Shorof Al-Maqshud
    Al-Amtsilah at-Tashrifiyah
    Al-Qowa’id As-Shorfiyah
    Al-I’lal
    Qo’idah Natsar
07. Ilmu Tajwid Tuhfatul Athfal
    Hidayatus Shibyan
08. Ilmu Akhlaq At-Tahliyah
    Taisirul Khollaq
    Nadhmul Mathlab
09. Ilmu Khothh Kitabah (Menulis)
10. Bahasa Arab Ta’limul Lughot Al-Arobiyah
11. Ilmu Imla’ Qowa’idul Imla’
12. Imla’
13. Muhafadhoh
14. Akhlaq

Pelajaran Aliyyah

No. Mata Pelajaran Kitab Pelajaran
01. Tafsir Tafsirul Jalalain
02. Hadits Al-Jami’us Shoghir
03. Ilmu Tauhid Al-Hushunul Hamidiyah
Mafahim YA.
04. Fiqh Al-Mahalli
05. Ushul Fiqh Lubbul Ushul
Jam’ul Jawami’
06. Ilmu Akhlaq Mauidhotul Mu’minin
Salalimul Fudlola’
07. IlmuBalaghoh ‘Uqudul Juman
08. Ilmu Falak Ad-Durusul Falakiyah
09. Muhafadhoh
10. Akhlaq
11. Imla’

Pelajaran Tsanawiyyah

No. Mata Pelajaran Kitab Pelajaran
01. Tafsir Tafsirul Jalalain
02. Ilmu Tafsir Itmamud Diroyah
03. Hadits Bulughul Marom
Riyadlus Sholihin
04. Ilmu Hadits Al-Baiquniyah
05. Ilmu Tauhid Al-Jawahirul Kalamiyah
Kifayatul ‘Awam
Ummul Barohin
06. Fiqh Fathul Mu’in
07. Ushul Fiqh Al-Waroqot
Tashilut Thuruqot
08. Qoqa’idul Fiqhiyyah Al-Faro’idul Bahiyah
09. Fiqh Mawarits ‘Uddatul Farid
10. Ilmu Mantiq Sullamul Munawroq
11. Ilmu Balaghoh Al-Jauharul Maknun
12. Ilmu Nahwu Alfiyah Ibnu Malik
13. Ilmu Shorof Qowa’idul I’rob
Al-I’rob
14. Ilmu ‘Arudl Mandhumatul ‘Arudl
15. Ilmu Akhlaq Ta’limul Muta’allim
16. Muhafadhoh
17. Akhlaq
18. Imla’

 

Pelajaran Ibtida’iyyah

ibtidaiyah foto
ibtidaiyah foto
No. Mata Pelajaran Kitab Pelajaran
01. Al-Qur’an Al-Qur’an
02. Hadits Bulughul Marom
Al-Arba’in An-Nawawiyah
03. Ilmu Tauhid Matnu As-Sanusiyah
Al-Khoridatul Bahiyah
Matnu Ibrohim Al-Bajuri
‘Aqidatul Awam
Zadul Mubtadi’
04. Fiqh Fathul Qorib
‘Uyunul Masa-il Lin Nisa’
Sullamut Taufiq
Tanwirul Hija
Safinatus Sholah
Fasholatan
05. Ilmu Nahwu Hidayatul Mubtadi’
Al-Imrithi
Al-Fushulul Fikriyah
Al-Ajurumiyah
Al-’Awamil
Al-Maqshud
06. Ilmu Shorof Al-Qowa’id As-Shorfiyah
Al-I’lal
Al-Amtsilatut Tashrifiyah
07. Ilmu Tajwid Al-Jazariyah
Tuhfatul Athfal
Hidayatus Shibyan
08. Ilmu Akhlaq Tahliyah
Taisirul Kholaq
Washoya
Nadhmul Mathlab
Nadhmul Akhlaq
09. Ilmu Imla’ Qowa’idul Imla’
10. Ilmu Khoth Mabadi’ Qiro’ah Ashriyah
11. Bahasa Arab Ta’limul Lughot Al-Arobiyah
Mabadi Muhawaroh Lil Athfal
12. Bahasa Indonesia Buku (DEPDIKNAS) Bacaan 2a & 2b
13. Bahasa Daerah Ngeluri Basa Jawa
14. Sejarah Islam Khulashoh Nuril Yaqin
15. Sejarah Indonesia Pendidikan NU untuk Mengenal
dan Menghayati Perjuangan
16. Ilmu Hitung A-BA-JA-DUN
17. Administrasi Administrasi
18. Muhafadhoh
19. Imla’
20. Akhlaq

Tingkat Pendidikan

Jenjang Pendidikan Madrasah di Pondok Pesantren Lirboyo;

6 Tahun – Madrasah Ibtida’iyah  (MI)
3 Tahun – Tingkat Tsanawiyah (Mts)
3 Tahun – Tingkat Aliyah (MA)
4 Tahun – Ma’had Aly
1 Tahun – I’dadiyyah (SP)

Madrasah I’dadiyah dikhususkan bagi santri yang mendaftar tidak dari awal tahun ajaran (bulan Syawal). I’dadiyah merupakan madrasah persiapan bagi santri baru yang nanti di awal tahun ajaran baru (tahun depan bagi santri baru) akan beralih jenjang pendidikan yang lain dan santri baru tersebut boleh mendaftar ke jenjang ibtida’yyah, tsanawwi maupun aliyah, tergantung kemampuan santri baru tersebut.

Berikut adalah jadwal pemberian materi pelajaran di Madrasah:

Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Madrasah Tsanawiyah (MTS)

berlangsung Pukul 07.00 – 11.00
(dengan waktu istirahat setengah jam 09.00 – 09.30)

Madrasah Aliyah (MA) dan Ma’had Aly

berlangsung Pukul 07.00 – 11.00
(dengan waktu istirahat setengah jam 09.00 – 09.30)

Madrasah I’dadiyah (SP)

berlangsung Pukul 07.00 – 11.00
(dengan waktu istirahat setengah jam 09.00 – 09.30)

Selain pada jam madrasah santri juga wajib mengikuti kegiatan musyawarah pendalaman materi pelajaran yang diberikan dari madrasah.  Musyawarah ini berlangsung di lokal kelas masing-masing dengan dipantau oleh bapak-bapak Mustahiq.

berikut jadwal musyawarah pada tiap jenjang pendidikan:

Madrasah Ibtidaiyah (MI)
Pukul 14.00 – 16.00

Madrasah Tsanawiyah (MTS)
Pukul 14.00 – 16.00

Madrasah Aliyah (MA)
Pukul 11.00 – 13.00

Ma’had Aly
Pukul 11.00 – 13.00

Madrasah I’dadiyah (SP)
Pukul 14.00 – 16.00