Menghadapi Keburukan Istri

Pada suatu hari, datanglah seorang lak-laki ingin menemui khalifah Umar bin Khattab RA. Maksud kedatangan lelaki…